MR Studio Information Technologies

Podmienky používania webovej stránky

Podmienky používania webovej stránky

Získať ponuku Pozrieť referencie

Podmienky používania webovej stránky www.mrstudio.eu (Terms of Service)

Tieto pod­mienky po­u­ží­va­nia sú platné od 25.5.2018.

Ďa­ku­jeme Vám, že ste sa roz­hodli navštíviť webovú stránku mrstudio.eu. Pre­čí­tajte si pro­sím tieto pod­mienky po­u­ží­va­nia, pre­tože náš vzťah s Vami pri po­u­ží­vaní webovej stránky sa nimi bez­výh­radne riadi (ďa­lej len „Pod­mienky“). Po­kiaľ s tý­mito Pod­mien­kami ne­sú­hla­síte ne­mô­žete túto webovú stránku po­u­ží­vať.

 

 1. Úvodné usta­no­ve­nia
  a)    Tieto Pod­mienky upra­vujú po­u­ží­va­nie webovej stránky www.mrstudio.eu. Web stránka za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nky, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak, ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne (ďa­lej len „web stránka“).
  b)    Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom stránky je SZČO Martin Rumanovský - MR Studio, so sídlom Tatranská 6393/11, 97411 Banská Bystrica, IČO: 50514156, zapísaný v živnostenskom registri Okresného súdu Banská Bystrica, založenej v Slovenskej republike. Ak sa v týchto pra­vid­lách po­u­žíva po­jem „mrstudio.eu“, „ja“ „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli SZČO Martin Rumanovský - MR Studio 
  c)    Sú­čas­ťou Pod­mie­nok sú aj Pod­mienky ochrany sú­kro­miaCo­okie po­licy a iné do­da­točné pod­mienky ke­dy­koľ­vek zve­rej­nené mrstudio.eu  po­čas pre­vádzky web stránky, ako od­kaz v týchto Pod­mien­kach alebo iným spô­so­bom. Ak by bol roz­por me­dzi usta­no­ve­niami jed­not­li­vých pod­mie­nok uve­de­ných v pred­chá­dza­jú­cej vete tak ob­sah týchto Pod­mie­nok má pred­nosť.
  d)    Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním web stránky sú­hla­síte s pod­mien­kami, ktoré sú v nich ob­sia­hnuté.
  e)    Po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste podľa plat­ných pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky a kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie, opráv­nený s mrstudio.eu uzav­rieť platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Ak po­u­ží­vate web stránku ako zá­stupca inej osoby po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste platne a účinne opráv­nený ta­kúto osobu za­stu­po­vať. Ak po­tvr­dzu­jete tieto Pod­mienky za spo­loč­nosť, alebo inú práv­nickú osobu, po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste opráv­nený za ta­kýto sub­jekt uzav­rieť s mrstudio.eu platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Po­kiaľ nie ste podľa kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie pl­no­letý alebo opráv­nený s mrstudio.eu uzav­rieť zmluvu na zá­klade týchto Pod­mie­nok bez sú­hlasu zá­stupcu po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že máte sú­hlas zá­kon­ného alebo iného zá­stupcu na po­u­ží­va­nie web stránky a po­tvr­de­nie a ak­cep­to­va­nie týchto Pod­mie­nok. Zá­ro­veň po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste schopný do­dr­žia­vať a pl­niť všetky pra­vidlá, pod­mienky, po­vin­nosti, zá­väzky, vy­hlá­se­nia a zá­ruky uve­dené v týchto Pod­mien­kach.
  f)    Tieto Pod­mienky pla­tia pre kaž­dého kto akým­koľ­vek spô­so­bom po­u­žíva web stránku.
  g)    Sme opráv­není tieto Pod­mienky ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať. Takto zme­nené Pod­mienky budú platné a účinné mo­men­tom ich zve­rej­ne­nia na we­bo­vej stránke prí­padne mo­bil­nej ap­li­ká­cií web stránky (ak bude vy­tvo­rená) a po­u­ží­va­ním web stránky (kaž­dým pri­hlá­se­ním sa do a po­u­ži­tím web stránky) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami. Ste po­vinný sa s no­vými Pod­mien­kami pred ďal­ším po­u­ží­va­ním web stránky obo­zná­miť.
  h)    Po­kiaľ ne­sú­hla­síte s aký­mi­koľ­vek pod­mien­kami uve­de­nými v týchto Pod­mien­kach, po­tom web stránku nie ste opráv­nený po­u­ží­vať a mali by ste ukon­čiť po­u­ží­va­nie web stránky. Váš prí­stup k web stránke môže byť v ta­kej si­tu­ácii za­me­dzený. Ak ste ne­spo­kojný s akou­koľ­vek čas­ťou web stránky alebo jej fun­kci­ona­li­tou alebo so služ­bami mrstudio.eu po­tom je­di­ným spô­so­bom vy­jad­re­nia ne­sú­hlasu je pre­stať web stránku po­u­ží­vať.
  i)    Usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok sa v pri­me­ra­nom roz­sahu po­u­žijú aj pri po­u­ží­vaní nami vy­tvo­re­ných prog­ra­mov a ap­li­ká­cii ur­če­ných k prí­stupu na web stránku na akých­koľ­vek za­ria­de­niach ke­dy­koľ­vek v bu­dúc­nosti.

 

 1. Práva k webovej stránke a ob­sahu
  a)    Vý­luč­ným vlast­ní­kom a dr­ži­te­ľom všet­kých ma­jet­ko­vých práv a os­tat­ných práv du­šev­ného vlast­níc­tva k web stránke a akej­koľ­vek jej časti, ob­sahu web stránky, ochran­ným znám­kam a lo­gám web stránky je vý­lučne mrstudio.eu
  b)    Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním web stránky ne­na­do­bú­date aké­koľ­vek ma­jet­kové práva, li­cen­cie, sub­li­cen­cie alebo iné práva k web stránke (najmä nie právo upra­vo­vať, me­niť, za­sa­ho­vať do web stránky, spra­co­vať, adap­to­vať a vy­tvá­rať od­vo­dené diela, vy­tvá­rať kó­pie web stránky, web stránku alebo jej kó­pie ďa­lej dis­tri­bu­ovať a pod.). Web stránka a všetky jej sú­časti, vrá­tane gra­fic­kých prv­kov, ich roz­lo­že­nia, tex­tov, ro­z­hraní a iných sú­častí web stránky sú chrá­nené podľa práva Slo­ven­skej re­pub­liky a me­dzi­ná­rod­ných zmlúv v ob­lasti práv du­šev­ného vlast­níc­tva. Aké­koľ­vek po­u­ži­tie web stránky inak ako v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami vy­ža­duje pí­somný sú­hlas  mrstudio.eu. Nie ste opráv­nený bez sú­hlasu  mrstudio.eu po­u­ží­vať značky a logo  mrstudio.eu ani po­u­ží­vať iné gra­fické prvky web stránky.
  c)    Nie ste opráv­nený me­niť zdro­jový alebo stro­jový kód web stránky a sna­žiť sa o ich spätný pre­klad a ani inak za­sa­ho­vať do jej fun­kci­ona­lít. Web stránka nie je po­sky­to­vaná pod nie­kto­rou z voľne ší­ri­teľ­ných li­cen­cií (GNU GPL a iné voľne ší­ri­teľné li­cen­cie).
  d)    Zod­po­ve­dáte za aký­koľ­vek ob­sah, ktorý na web stránke po­skyt­nete; najmä, že k ta­ké­muto ob­sahu máte právo, ktoré Vás opráv­ňuje ta­kýto ob­sah na web stránku na­hrať a po­skyt­núť. Všetky Vaše práva k ta­ké­muto ob­sahu zo­stá­vajú za­cho­vané (vrá­tane práv du­šev­ného vlast­níc­tva). Máme právo podľa vlast­ného uvá­že­nia pre­skú­mať aký­koľ­vek ob­sah, ktorý na web stránku pri­dáte.
  e)   mrstudio.eu si vy­hra­dzuje právo vy­ma­zať z web stránky aký­koľ­vek ob­sah, ktorý po­ru­šuje tieto Pod­mienky, vše­obecne zá­väzné právne pred­pisy alebo je inak v roz­pore s dob­rými mravmi.
  f)    Na­hra­tím alebo ulo­že­ním aké­ho­koľ­vek ob­sahu na web stránku ude­ľu­jete mrstudio.eu ne­výh­radnú, be­z­od­platnú, ča­sovo, geo­gra­ficky a vecne ne­ob­me­dzenú li­cen­ciu na po­u­ži­tie ta­ké­hoto ob­sahu akým­koľ­vek po­vo­le­ným spô­so­bom. Sú­hla­síte, že mrstudio.eu je opráv­nený v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety li­cen­ciu po­stú­piť na tre­tiu osobu ako aj ude­liť sub­li­cen­ciu v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety.
  g)    Po­kiaľ ste zis­tili, že aký­koľ­vek ob­sah web stránky po­ru­šuje Vaše vlast­nícke práva alebo práva du­šev­ného vlast­níc­tva alebo práva osoby, ktorú ste opráv­nený za­stu­po­vať, mô­žete túto sku­toč­nosť ozná­miť mrstudio.eu a žia­dať mrstudio.eu o od­strá­ne­nie ta­ké­hoto ob­sahu z web stránky. mrstudio.eu nie je po­vinný ta­kejto žia­dosti vy­ho­vieť ak: 
  A.ne­pred­lo­žíte všetky iden­ti­fi­kačné údaje Vás alebo vlast­níka alebo dr­ži­teľa práv k ob­sahu, kto­rého za­stu­pu­jete, vrá­tane kon­takt­ných úda­jov; 
  B. do­sta­točne vie­ro­hodne ne­pre­uká­žete, že Vy alebo osoba, ktorú za­stu­pu­jete, je vlast­ní­kom alebo opráv­ne­ným dr­ži­te­ľom práv k ob­sahu; 
  C. do­sta­točne presne ne­iden­ti­fi­ku­jete ob­sah, ktorý po­ru­šuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a ktorý žia­date od­strá­niť alebo k nemu žia­date ob­me­dziť prí­stup; 
  D. ne­pred­lo­žíte Vami pod­pí­sané vy­hlá­se­nie, že podľa Vášho naj­lep­šieho ve­do­mia ob­sah, ktorý žia­date stiah­nuť alebo ob­me­dziť po­ru­šuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a že na­hra­díte mrstudio.eu akú­koľ­vek škodu a ná­klady, ktorá mu vznikne v dô­sledku toho, že vy­ho­vie Va­šej žia­dosti o stia­hnu­tie alebo ob­me­dze­nie ob­sahu; 
  E. ne­pred­lo­žíte pí­somné pl­no­mo­cen­stvo alebo iný do­klad, ktorý pre­uka­zuje, že máte opráv­ne­nie za­stu­po­vať vlast­níka alebo opráv­ne­ného dr­ži­teľa práv k ta­ké­muto ob­sahu.
  h)    Žia­dosti o od­strá­ne­nie ob­sahu za­sie­lajte na ad­resu na­šej spo­loč­nosti alebo na emai­lovú ad­resu rumanovsky@mrstudio.eu
 1. Mo­di­fi­ká­cia Webovej stránky 
  a)    Vy­hra­dzu­jeme si právo ke­dy­koľ­vek zme­niť, do­pl­niť, po­za­sta­viť alebo ukon­čiť pre­vádz­ko­va­nie web stránky alebo akej­koľ­vek jeho časti. Ta­kisto si vy­hra­dzu­jeme právo pri­dať nové ob­me­dze­nia vzťa­hu­júce sa na po­u­ží­va­nie web stránky.
 1. Zod­po­ved­nosť
  a)   mrstudio.eu ne­pos­ky­tuje žiadne z na­sle­dov­ných zá­ruk a vy­hlá­sení: 
  A. web stránka bude po­sky­to­vaná včas, bez pre­ru­še­nia a bez chýb; 
  B. web stránka bude kom­pa­ti­bilná a bude bez vád spo­lu­pra­co­vať s iným hard­vé­rom, soft­vé­rom, sys­té­mom alebo dá­tami;
  C. chyby web stránky budú od­strá­nené riadne a včas;
  b)   mrstudio.eu ne­zod­po­vedá za vady web stránky a ne­pos­ky­tuje zá­ruku za akosť web stránky (zmluvné strany vy­lu­čujú pô­sob­nosť § 562 Ob­chod­ného zá­kon­níka vo vzťahu k web stránke).
  c)   mrstudio.eu web stránku pre­vádz­kuje a po­sky­tuje v stave v akom je (asis) bez akých­koľ­vek zá­ruk a vy­hlá­sení.
  d)   mrstudio.eu ne­zod­po­vedá za Vašu in­te­rak­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu s inými uží­va­teľmi web stránky re­a­li­zo­vanú pro­stred­níc­tvom web stránku alebo na jej zá­klade. Aké­koľ­vek ta­kéto vzťahy me­dzi Vami a inými uží­va­teľmi web stránky alebo tre­tími stra­nami uro­be­nými alebo re­a­li­zo­va­nými pro­stred­níc­tvom web stránky alebo na jej zá­klade vzni­kajú a sú uzat­vá­rané vý­lučne me­dzi Vami a ta­ký­mito oso­bami.
  e)   mrstudio.eu, jeho šta­tu­tári, ria­di­te­lia, za­mest­nanci, pra­cov­níci, zá­stup­co­via a do­dá­va­te­lia v žiad­nom prí­pade ne­zod­po­ve­dajú za žiadne priame, ne­priame, ná­hodné alebo ná­sledné škody (vrá­tane uš­lého zisku), po­ško­de­nia dob­rého mena alebo dát vy­plý­va­júce z po­u­ží­va­nia web stránky, do­stup­nosti, spo­lie­ha­nia sa na uží­va­nie, vlast­nosti a fun­kcie web stránky, ne­mož­nosti uží­vať web stránku, zmeny alebo za­blo­ko­va­nia web stránky a to i v prí­pade, že ste nás na túto sku­toč­nosť upo­zor­nili.
  f)   mrstudio.eu ne­ne­sie zod­po­ved­nosť za chy­bo­vosť, vý­luky alebo vý­padky web stránky, ktoré sú spô­so­bené chy­bo­vos­ťou, vý­lu­kami alebo vý­pad­kami Va­šich sys­té­mov, ve­rej­nej ko­mu­ni­kač­nej siete alebo do­dá­vok elek­tric­kej ener­gie.
  g) Po­kiaľ je Vám na web stránke po­sky­to­vaná ur­čitá zá­ruka podľa prí­sluš­nej ju­ris­dik­cie v ta­kom prí­pade Vám po­sky­tu­jeme vý­lučne zá­ruku v tomto roz­sahu a v os­tat­nom roz­sahu zá­ruku vy­lu­ču­jeme.
 1. Zá­ve­rečné usta­no­ve­nia
  a)    Nie ste opráv­nený pre­viesť alebo po­stú­piť aké­koľ­vek práva z týchto Pod­mie­nok na tre­tiu osobu bez sú­hlasu mrstudio.eu.
  b)    Tieto Pod­mienky ob­sa­hujú úplnú a je­dinú do­hodu me­dzi Vami a mrstudio.eu ohľa­dom po­u­ží­va­nia web stránky a na­hrá­dzajú aké­koľ­vek pred­chá­dza­júce pí­somné alebo ústne do­hody alebo do­jed­na­nia me­dzi Vami a mrstudio.eu ohľa­dom po­u­ží­va­nia web stránky.
  c)    Žiadne ne­u­plat­ne­nie aké­ho­koľ­vek práva alebo ná­roku podľa týchto Pod­mie­nok zo strany mrstudio.eu ne­zna­mená zriek­nu­tie sa alebo vzda­nie sa tohto práva a mrstudio.eu je opráv­nená/ý ke­dy­koľ­vek ta­kéto právo alebo ná­rok uplat­niť.
  d)    Ak by nie­ktoré usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok a zmluvy uzat­vo­re­nej me­dzi Vami a mrstudio.eu mali byť ne­plat­nými už v čase jej uzav­re­tia, alebo ak sa stanú ne­plat­nými ne­skôr po uzav­retí zmluvy, nie je tým dot­knutá plat­nosť os­tat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok. Na­miesto ne­plat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok sa po­u­žijú usta­no­ve­nia Ob­čian­skeho zá­kon­níka, Ob­chod­ného zá­kon­níka, Au­tor­ského zá­kona a os­tat­ných plat­ných práv­nych pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky, ktoré sú svo­jím ob­sa­hom a úče­lom najb­liž­šie ob­sahu a účelu.
  e)    Pre do­ru­čo­va­nie elek­tro­nic­kých správ (e-mail) platí, že elek­tro­nická pí­som­nosť sa po­va­žuje za do­ru­čenú jej do­ru­če­ním do emai­lo­vej schránky ad­re­sáta. Pre do­ru­čo­va­nie pí­som­ností platí, že zá­sielka sa po­va­žuje za do­ru­čenú aj v prí­pade, ak ju ad­re­sát od­mietne pre­vziať, alebo aj v prí­pade, že si ju ad­re­sát vlast­ným za­vi­ne­ním alebo opo­me­nu­tím ne­pre­vezme. V ta­kom prí­pade sa po­va­žuje za do­ru­čenú uply­nu­tím úlož­nej doby na po­šte v trvaní podľa ur­če­nia odo­sie­la­teľa a vrá­te­ním zá­sielky odo­sie­la­te­ľovi, o čom musí odo­sie­la­teľ pre­uká­zať ne­poš­ko­dený dô­kaz. Ozná­me­nia do­ru­čo­vané pro­stred­níc­tvom do­ru­čo­va­teľa – ku­ri­ér­skej služby budú po­va­žo­vané za do­ru­čené mo­men­tom pre­vza­tia ad­re­sá­tom. V prí­pade ne­ús­peš­nosti do­ru­če­nia ku­ri­ér­skou služ­bou sa bude po­va­žo­vať za mo­ment do­ru­če­nia tretí deň po vy­ko­naní pr­vého po­kusu o do­ru­če­nie, pri­čom vy­ko­na­nie po­kusu o do­ru­če­nie sa pre­ukáže vy­hlá­se­ním do­ru­čo­va­teľa – ku­ri­ér­skej služby.
  f)    Na zá­klade týchto Pod­mie­nok vzniká me­dzi Vami a mrstudio.eu zmluvný vzťah, ktorý sa spra­vuje práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­liky. Všetky spory tý­ka­júce sa ná­ro­kov vy­plý­va­jú­cich z týchto Pod­mie­nok alebo po­u­ží­va­nia web stránky či sú­vi­siace s tý­mito Pod­mien­kami alebo web stránkou budú vý­lučne v kom­pe­ten­cii sú­dov Slo­ven­skej re­pub­liky. Vy aj mrstudio.eu sú­hla­síte s tým, že ta­kéto spory budú pod­lie­hať ju­ris­dik­cii týchto sú­dov.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás mô­žete kon­tak­to­vať na info@mrstudio.eu.

Tvorba webových stránok

Tvorba web stránok

Len s kvalitnou webovou stránkou, pútavým webdizajnom a obsahom môžete byť krok pred konkurenciou.

Mám záujem
Portály a internetové obchody

E-shopy a portály

Rozbehnite svoje podnikanie online so spoľahlivým partnerom. Až 75% ľudí hľadá produkty a realizuje nákupy online.

Mám záujem
Softvérové riešenia

Softvérové riešenia

Naše riešenia umožňujú spoločnostiam a inštitúciám spravovať weby, obchodovať online, riadiť interné procesy a väzby so zákazníkmi. KRIM CMS, E-shop a CRM systémy

Mám záujem
Webové aplikácie

Webové aplikácie

Optimalizujte a zefektívňujte svoje procesy pomocou mobilných či webových aplikácií.

Mám záujem
Kompletný digitálny marketing

Digitálny marketing

Najjednoduchším vysvetlením prečo by mala byť aj vaša firma v online svete je to, že vaši zákazníci sú online.

Mám záujem
Zvýšenie návštevnosti a SEO

SEO a analýza webstránky

Dostaneme vás na popredné pozície vo vyhľadávaní.

Mám záujem
Tvorba loga a dizajn manuálov

Firemná identita

Odlíšte vaše podnikanie od konkurencie. Tvorba firemnej identity je jedným zo základných pilierov ako na to.

Mám záujem
Reklamné predmety

Reklamné predmety

Propagačné materiály a reklamné predmety v najlepšej kvalite a cene na trhu

Mám záujem